A késztermék az, amely a vállalkozásnál átment valamennyi megmunkálási folyamaton, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, és melyet a minőségi átvétel után raktárra vettek, illetve mely késztermékként értékesíthető.

A raktárra vétellel és a készletekkel kapcsolatos ellenőrzési feladat azt megvizsgálni, hogy azok minőségi ellenőrzését maradéktalanul és megfelelően elvégezték-e. Vizsgálandó azt is, hogy a raktárban a saját termelésű készletek értéke és összetétele hogyan alakul. A késztermékek raktári készleteit szükséges részletesebben is megvizsgálni. Az analitikus nyilvántartások vizsgálatát a raktárak helyszíni ellenőrzéséval is ki kell egészíteni. A nyilvántartások adatai elfedhetik a nem mozduló (immobil) készleteket. Vizsgálni kell, hogy az immobiliák miből származnak, hogy nem termeltek-e szerződés nélkül raktárra. Ha igen, akkor miért és ebből nem származtak-e elfekvőségek, minőségromlások, leértékelések.

A saját előállítású készletek értékelését a számviteli törvény előírásainak megfelelően kidolgozott számviteli politika és az értékelési szabályzat előírásai alapján kell megvizsgálni. A saját termelésű készleteket év közben és a mérlegben előállítási költségen, közvetlen önköltségen kell értékelni. Ennek ellenőrzése során az előállítási költségeket a vállalkozó értékelési szabályzata alapján kell vizsgálni. A saját termelésű készletek értékének vizsgálatainál az értékelési szabályzat előírásain kívül az önköltségszámítási szabályzatot is figyelembe kell venni. Az ellenőrzéskor vizsgálni kell, hogy az előállítási költségek értékesítési költségeket nem tartalmaznak-e.

Az értékesítésnek a kapcsolatos kiszállítási feladatokra fel kell készülnie. A kiszállítások megtörténte az értékesítési bizonylatok alapján vizsgálható. Meg kell győződni, hogy a késztermékek raktári bevételezésénél kielégítően érvényesült-e a bizonylati és a nyilvántartási fegyelem. Az első ellenőrzési feladat a készáru kiszállítására való előkészítésének vizsgálata. Ezt a csomagoló, a kiszerelő részlegekben vizsgálhatjuk.

Ellenőrizni kell, hogy

  • a raktárak a megrendelések, a szerződések adatainak ismeretében időben és megfelelően felkészülnek-e a késztermékek átvételére
  • a raktárra vétel és az elszállítás között biztosítják-e az előkészítéshez szükséges időt
  • használják-e a korszerű csomagolóanyagokat
  • miként biztosítják a késztermékek raktári rendjét, a raktári és a diszpozíciós nyilvántartások összhangját.

A kiszállítás történhet saját fuvareszközzel vagy külső fuvarozóval. A vállalkozás szállításokkal foglalkozó szervezti egységének tevékenységét több irányban is koordinálni kell. A szállítások szervezettsége a szállítási ütemtervek alapján vizsgálható, hogy megfelelő-e a koordináció az anyagbeszerzési tervekkel, a szállítási kötelezettségekkel, a termelési programokkal stb. Meg kell azt is vizsgálni, hogy ehhez a szállítási igényeket időben felmérték-e, illetve kielégítették-e, időben gondoskodtak-e a szükséges szállítási kapacitások kiállításáról. A szállítási tevékenység gazdaságosságát a bérelt és saját tehergépkocsipark kapacitásainak kihasználása és költségei lényegesen befolyásolják. Ezért vizsgálni kell a többletfuvardíjak, a kihasználatlan rakodó és szállító kapacitások fenntartási és üzemeltetési költségeit is. A fenntartási és üzemeltetési költségek ellenőrzése keretében a gépkocsipark állapotát, a javítási és karbantartási költségek alakulását, továbbá az üzemanyag-fogyasztást kell vizsgálni.
Az értékesítési folyamat része a készáruraktárból való kiszállítás, az átvétel, a teljesítés igazolása, a fuvarokmányok kiállítása, illetve a szállító telephelyén történő átadás esetén az áru átvételének igazoltatása.

A teljesítést igazoló okmányok képezik a számlázás alapját.
Ennek keretében ellenőrizendő, hogy

  • a kialakított rendszer zárt-e, biztosítja-e minden tétel hiánytalan és időben történő számlázását, nem fordulnak-e elő számlázatlan tételek, kétszeres számlázások stb.
  • a teljesítés (átvétel) igazolásának okmányait a számlázás és árukönyvelés időben megkapta-e, a szállított áru leszámlázása és ellenértékének beszedése megtörtént-e.

A raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatai alapján vizsgálni kell a kiment számlákat, a számlák számszerű helyességét, az egységárak helyességét, a leltárakat, az engedményeket, a felszámított szállítási költségek indokoltságát, a számszaki műveletek helyességét, az áfa felszámítását stb.

A készletek ellenőrzésénél figyelemmel kell lenni a számviteli törvény és annak alapján elkészített értékelési szabályzat kapcsolatos előírásainak betartása legmegfelelőbb nyilvántartási rendszer kialakítására, továbbá az értékvesztések pontos meghatározására és elszámolási rendjére.

A saját termelésű készletek értékesítése, kiszállítása kapcsán folyamatos feladat lehet a kapuellenőrzés. A kapuellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a gyár, üzem, üzlet, telep, részleg, raktár stb, tehát a vállalkozás területét illegálisan anyagi értékek ne hagyhasság el. Ellenőrizni kell, hogy a kiszállításra szánt rakományból van-e szállítási okmány, a rakomány tartalma ténylegesen megegyezik-e az okmány adataival, a szállítási diszpozíciót arra jogosult írta-e alá.
Mindezek mellett megjegyezzük, hogy a kapuellenőrzéshez tartozik a személyek ellenőrzése is, beleértve az illetéktelen személyek belépésének megakadályozását is.