Pénzügy Sziget

20. A vagyonnyilatkozat a közszolgálatban

Olvasóink értékelése: 1 / 5

Csillag aktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kategória: Közszolgálat tételek
Találatok: 1828

A Ktv. szerint a pártatlanság és elfogulatlanság, továbbá a közélet tisztaságának biztoisítása, a korrupció megelőzése érdekében meghatározott munkakört betöltő köztisztviselőknek önmagukra és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozóikra (ezek: házastárs, élettárs, gyermek) vonatkozóan vagyonnyilatkozatot kell tenniük.
Hasonló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van a rájuk irányadó törvények alapján (ezek többnyire a Ktv.-re utalnak)

  • Az ÁSZ vezetőinek,
  • Az ogy-i biztosoknak,
  • A közbeszerzési tanács elnökének,
  • Az ügyésznek,
  • A bírónak.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai közül a vezetői beosztású és a gazdálkodással kapcsolatos munkakörökben dolgozókat terheli vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A közalkalmazottaknak nincs ilyen kötelezettségük, kivéve a belügyminiszter felügyelete alá tartozó egyes központi szervek bizonyos magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazotti munkaköreit (ld. 12/2002. (IV. 29.) BM rendeletet) – pl. BM Kórház igazgatója.

Vagyonnyilatkozat a Ktv. szerint

A kormánytag, az államtitkár és helyettes államtitkár, valamint a főtisztviselő évente, a vezető beosztású, az államigazgatási hatáskörben döntés meghozatalára jogosult, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységet döntési jogkörrel végző köztisztviselő kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni. (A fel nem sorolt köztisztviselő vagyonnyilatkozatot tehet – azt nem írja a tv. hogy milyen gyakorisággal.)

A köztisztviselői vagyonnyilatkozat és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat egymástól elkülönülő két részből áll:

  1. Személyi rész (a személyes adatokat tartalmazza)
  2. Vagyoni rész (a vagyonra vonatkozó adatokat tartalmazza).

A személyi rész 2 példányban készül, a vagyoni rész 3 példányban. Egy-egy példányt a köztisztviselő megőriz, a többit a munkáltatónak átadja, aki az átvételt igazolja, a nyilatkozatokat azonosító kóddal látja el, a vagyoni rész egy példányát magánál tartja, a személyi rész és a vagyoni rész egy-egy példányát pedig megküldi a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalnak, mely a személyi részt és a vagyoni részt – adatvédelmi okokból - egymástól elkülönítve őrzi.
Ha az egy, illetve két év eltelt, és a köztisztviselőnek újra vagyonnyilatkozatot kell tennie, a munkáltató összeveti azt az előzővel, és ha a köztisztviselő ismert jövedelmeivel nem arányos gazdagodást észlel, ellenőrzést kezdeményez a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatalnál.
A munkáltató soron kívüli vagyonnyilatkozatra kötelezheti a köztisztviselőt, ha bejelentés alapján alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása ismeret jövedelmeivel nem igazolható.
Ha a köztisztviselő nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, illetve hozzájárulását visszavonja, jogviszonya a tv. erejénél fogva megszűnik. E szabály alapján nem szüntethető meg a jogviszony, ha a köztisztviselő neki fel nem róható okból nem tesz eleget kötelezettségének (pl. a hozzátartozók együttműködésének hiánya esetén).
A vagyonnyilatkozatba a munkáltatói jogkör gyakorlója, a hivatali szervezet vezetője és az ellenőrzést lefolytató köztisztviselő tekinthet bele.
A nyilatkozatokat a jogviszony megszűnése esetén (a hozzátartozói nyilatkozatot az együttélés megszűnése esetén is) vissza kell adni a köztisztviselőnek.
Az ellenőrzési eljárást a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal folytatja le. Célja a vagyongyarapodás okának megállapítása. A Hivatal meghallgatja a köztisztviselőt, illetve az érintett más személyeket (pl. hozzátartozók), más szervektől adatokat szerezhet be. Az eljárás jelentés írásával zárul, melyet a Hivatal megküld a munkáltatónak. A megállapítások alapján a jogkövetkezmények levonása a munkáltató feladata.


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam