Pénzügy Sziget

25. Ismertesse a magyar adóztatás rendjét, általános jellemzőit, funkcióit, alapelveit! Ismertesse a

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
 • Magyar adóztatás rendje:

- 1990. évi XCI. törvény (Art.) tartalmazza.

 • Az Art célja: Art. célja:

- kódex jellegű szabályozás
- Adóügyekben ezt kell alkalmazni
- de nemzetközi jogi normáknak elsőbbsége
- ha adótörvények másként nem rendelkeznek → az államigazgatási eljárás (1957. évi IV. tv..) kell alkalmazni

 • Az adózás fogalma: torvényekben meghat. kötelezettségek és jogosultságok összessége.
 • Az adó:

-az állam egyoldalú akartnyilvánításával megállapított közvetlen ellenszolgáltatás nélküli pénzbefizetési kötelezettség →nem teljesítés esetén kényszer biztosít
- mindig magyar Ft-ban kell fizetni, előírt határidőre, módon

 • Az adózók jogai és kötelezettségei

Az adózók jogai: - iratbetekintéshez való jog (másolatkészítés)
- önellenőrzési jog → önadózással megállapított és bevallott adót helyesbíteni lehet
Az adózók kőtelezettségei:
- bejelentés: első bejelentés; változás-bejelentés
- nyilatkozattétel: az adóbevallástól eltérő tartalmú, vagy azt kiegészítő jognyilatkozat
- adómegállapítós
- bevallás
- adóelőleg fizetés és adófizetés
- bizonylat kiállítás és megőrzés
- könyvvezetés → a bizonylatokat, nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy az alk. legyen az adó megállapításához.
- adatszolgáltatás
- adólevonás, adóbeszedés.

 • Az adóhatóságok rendszere

- Az adóigazgatási feladatot ellátás pénzügyminiszter irányítása + négy adóhatóság
-az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (APEH):
- a megyei igazgatóságai (18)
- a fővárosban három azonos hatáskörű és egy különleges hatáskörű → elsőfokú szerv
-a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságai és szervei:
- országhatár átlépésével összefüggő adóztatási feladatokat lát el
- adóügyekben első fokon eljáró vámszervek a vámhivatalok → határátkelőhely
-az önkormányzat jegyzője, mint az önkormányzati adóztatás:
- ellátja a helyi adófizetési feladatok ellátása, adók beszedése
- az illetékhivatalok.

 • Adóztatás általános jellemzői:

- a kp-i ktsvetés bevételi oldalát vizsgálva megállípítható, h. döntő hányadát az adók biztosítják
- adoztatás általános célja: - bevételek biztosítása
- speciális célok ( ösztönzési cél, foglalkoztatáspolitikai cél)

  • Az állami bevételek egyik formája
  • Az állam egyoldalúan állapítja meg
  • Az adót az állami feladatok finanszírozására használják
  • Adófizetésre az állam által kijelölt természetes és jogi személyek kötelesek
  • Beszedését az állam kényszer útján biztosítja
  • Az adó eszköze a nemzeti jövedelem felosztásának és más gazdaságpolitikai célok megvalósításának
   • Adózási elvek:

- arányos közteherviselés elve : adóterheket a fizetésre kötelezettek között teherbíró képességükkel arányosan kell elsztani
- kiszámíthatóság elve: ami garantálja, h. legalább egy középtávú időszakra az adóterhek változatlanságát
- könnyen teljesíthetőség elve: az adó behajtását kötelezettek számára a legkedvezőbb helyen és időben irányozza elő
- jutányosság elve: az adó kiszámításával és behajtásával kapcs-os kts-ek minimálisak legyenek

 • Az Art. alapelvei a következők:

- a jogbiztonság elve
- a trv-nek megfelelő joggyakorlás + kötelezettség elve,
- a mérlegelés elve: → a jogszabályban előírt keretek megtartását - a megkülönböztetés és részrehajlás tilalma
- a tájékoztatási kötelezettség,
- a jóhiszemű joggyakorlás és közreműködés elve
- a méltányos eljárás elve: az ügyintézés módjára, és az atipikus esetekben sajátos intézkedésekre ad lehetőséget
- a szerződések, ügyletek és más hasonló cselekmények valódi tartalmuk szerinti minősítése,
- a szokásos piaci ártól való eltérés tilalma
- a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.

 • Az adó funkciója:
 • Fedezeti funkció, a költésgvetési kiadásokra
 • Befolyásolási funkció, a gazdasági folyamatokra
 • Arányosíási funkció, a jöveelmi egyenltlenégek mérséklésére
 • A vállalkozást terhelő adók

1. Társasági adó

 • Jellemzői:

- vállakozások nyereségéhez kapcsolódó közvetlen adó
- a gazdálkodó v. vagyonszerzési tervékenység révén elért eredményt adóztatja
- akkor keletkezik → ha az adóalany jövedelem és vagyonszerzésre irányuló gazd-i tevék-et folytat
- jövedelem típusú adó
- közvetlen adó
- alanya: - csak nem természetes személy lehet
- belföldi illetőségű adóalany → korlátlanul adókötelezett ( állami vállalat, KHT, egyház)
- külf. illetőségű → korlázottan ( csak a telephelye van Mo-n)

 • 2. Megállapítása:

- adózás előtti eredemény kiszámítása függ → könyvvezetési formától (egyszeres, kétszeres )
- társ-i adó célja: ktsvetési bevétel biztosítása , kts-ek + ráfordítások korlátozása

 • 3. Adókötelezettség keletkezése:

- a tevék. cégbírósági bejegyzéshez kötött
- a tev. jellege nem teszi ezt lehetővé → a társasági adókötelezettség akkor keletkezik ha az alapító okiratot
létrehozták már

 • Társasági adó mértéke:

- poz. adóalap 18 %-a ( belföldi tevék után)
- 3 % -a ( külfölinél)

2. Osztalékadó:
- magánszem. kivételével minden személy (belföldi – külföldi ) → aki osztalékjövedelemre tesz szert
- alapja: kapott osztalék
- kifizető vonja le és fizeti be
- 20 % osztalékadót köteles fizetni a kapott osztalék után
- mentes: aki belföldi illetőségű osztaléktulajdonos
- az osztalékból a kifizető a kifizetés napján állípítja meg és vonja le az adót → igazolást is ad róla

3. Áfa:
- 1992 évi 74-es trv. → Általános forgalmi adó
- az árúk és szolg-ok forgalmazásához kapcsolódik
- aki terméket, szolg-ot értékesít az értékesített termékre adót állapít meg
- a befizető az adóból levonhatja azt az adót ami a termék előállításához, szolg. teljesítéséhez beszerzett anyagok, gépek
árában megfizet

 • Jellemzői:

- általános: az adó az áruk, szolg-ok széles körére kiterjed
- forgalmi: adót minden olyan esetben fizetni kell → ha a terméket, szolg-ot értékesítik → árbevételt érnek el vele
- összfázisú: termelés összes szakaszán, fázisán keresztül → minden egyes forgalmi aktus alkalmával újból fizetni kell
- nettó: gazdálkodó kevesebb összeget fizet be adóhatóságnak → mint amennyit az értékesítés srán felszámíthat
→ mert levonhatja azt az adót, amit a vásárláskor megfizetett
- közvetett: aki az adót befizeti, annak vagyonát nem terheli → az viseli, akinek nincs lehetősége adóelvonásra →
végső fogyasztó
- semleges: nem kedvez egyetlen gazd-i alanynak sem
- kényszerít a szabályszerű számlázásra → adólevonásra csak így van lehetőség
- adminisztrációigényes → számlekészítés és adatszolgálgi köt.

 • 2. Adó megfizetésének ált. szabálya:

- akkor keletkezik → ha adóalany, belföldön terméket értékesít v. szolg-ot teljesít
- kiv. az import

 • Területi hatálya: Magyar Köztárs. területére → belföldön kell alkalmazni
 • Személyi hatálya: olyan személyek, szervezetek → akik Gazd-i révén rendszeres, üzletszerű bevételszerzést valósít meg
 • ÁFA alapja:

- az értékesítés ÁFA – összegével csökkentett értéke
- ÁFA alapot az ellenértéken felül növelik az adók (pl fogyadó) + járulékos kts.-ek (csomagolás, szállítás)

 • Időpontja: teljesítés időpontja – amikor a birtokomba kerül, akkor kell megfizetnem
 • Adó mértéke: - az adóalap meghat. százaléka 2003-ban – 2004-es változásokkal
    • ált. 25 %
    • egyeseknél 12% → 15 % ( 2004-re)
    • termékexport + gyógyszer: 0% → 5% (2004-re)
 • Adómentesség: 1. tárgyi mentesség:

a végzett tevék-hez kötődik → abban való közreműk → ha a másik nevében és javára tört.
→ aki ezt végzi az a számlán AFÁ-t nem tüntethet fel → nem is vonhat le
2. alanyi mentesség:
személyhez kötődik: - az az adóalany választhatja → gazd-i tevék-i székhelye /
áll. lakóhelye belföldön van
- várható bevétele nem haladja meg a 2 M Ft-ot
- átalányadózást választó EV 4 M Ft-ot
4. Vám
- vámhatáron átlépő áruk után kötelezően fizetendő adójellegű kötelezettség

 • Fajtái:

- áruforg. iránya szerint: importvám és exportvám
- gazd-i és keresk-i célok szerint: védővám, kiegyenlitő, megtorló
- jogforrás szerint: autonóm, szerződéses
- vámtétel módja szerint: mértékvám, értékvám

 • 3. Alapja:

- vámárú vámértéke → vámáru magyar államhatárig terjedő szállítási kts, ki+berakodás, biztosítás + csomagolási kts.
→ Ft-ban kell kiszabni

5. Helyi adók
- települési önkormányzatok rendeletben vezethetnek be

 • 3 fajtája van:

1. Vagyoni típusú adó: a, építményadó: - tárgya: épület
- alanya: aki naptári év első napján az épület tulaja
- alapja: hasznos ter / korrigált forgalmi érték (adóalap 3 %-a)
b, telekadó: - önkorm. területén lévő beépítetlen földrész
- alanya: tulajd.
2. Kommunális típusú adó: -magánszemély kommunális adója
- vállalkozó kommunális adója
3. Iparűzési adó
- a vállalkozások olyan kötelezettsége, amit meg kell fizetniük→ költségeik között elszámolható
- adó alapja : korrigált nettó árbevétel
- mértéke: adóalap 2 %-a
- teljesítése az éves adó vonatkozásában önadózás módján történik → adózónak kell megállapítania éves adóalapját, fizetendő adó összegét

 • Magánszemélyt terhelő adók

1. Fogyasztási adó

 • jellemzői:

- egyfázisú forgalmi adó→ végső felhasználót v. fogyasztót terheli
- közvetett adó: termék megvásárlásakor az árban fizetünk meg
- olyan termékre lehet kivetni, melynek árrugalmasság kicsi

 • 2. Adó viselője:

→ aki a termék végső fogysztója
→ aki a fogyasztási árat megfizeti
→ az adó megfizetője az az adóalany, aki a terméket értékesíti, ill. importálja

 • Adó mértéke: értékarányos adókulcs → adóalap meghat. százaléka
 • Adó mértéke: - személygépkocsi / katalizátor / → 22 %
 • Adófiz-i kötelezettség: teljesítés napján keletkezik → számlánál

- kiegyenlítás napján → kp-nál

 • 7. Adófiz-re kötelezett lehet: - saját előállítású termék esetében : a termelő

- bérmunkában előállított termék esetében: termeltető
- import esetében : importáló

2. A személyi jövedelemadó
- állampolgárok kötelezettsége a közterhekhez való hozzájárulás → 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 • A törvény célja:

- az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása
- általános adókötelezettséget rendel el → kedvezmény igénybe vehető

 • A törvénv jellemzői:

Személvi fellegű: a törvény a magánszemélyre vonatkozik.
Általános: a magánszemély az összes jövedelme után köteles adózni.
Közvetlen adó: az adófizető és adóterhet viselő személy azonos.
Progresszív és lineáris adó:
- az összevonásra kerülő jövedelmeket sávosan progresszíven terheli
- az összevonásra nem kerülő jövedelmek után → lineáris adót kell fizetni

 • A törvény személyi és tárgyi hatálya

1. - Személyi hatály:
- a magánszemély, annak jövedelme és e jövedelemmel összefüggő adókötelezettség
- alanya a bevételt elérő magánszemély, életkorára, cselekvőképességére és állampolgárságára tekintet nélkül
- belföldi illetékességű: magánszemélyt korlátlan adókötelezettség terheli → belföldön és külföldön megszerzett jövedelmére
- külföldi illetőségű magánszemélyt korlátozott adókötelezettség terheli → belföldről származó jövedelme után
→ külföldi illetőségű magánszemély Mo-n csak a belföldön szerzett jövedelme után adóztatható

2. Tárgyi hatály:
- jövedelem tartalma, főbb jövedelemtípusok :
- jövedelemadó tárgya a magánszemély jövedelme → adóév során megszerzett bevételéből kell meghatározni.
következőképpen - jövedelem lehet a bevétel egésze
- a bevétel elismert költségekkel csökk része
- a bevétel törvényben meghatározott hányada.
- Fontos a jövedelem megszerzésének időpontja → az a nap, amikor a bevételhez hozzájutott

 • Mértéke:

Vállalkónál: - A vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke 18 %-ról 16%-ra csökken.

Magánszemélynél:
Az adótábla alsó sávhatára 650 ezer forintról 800 ezer forintra, felso sávhatára 1 millió 350 ezer forintról 1 millió 500 ezer forintra változik. Az alsó sávhatár adókulcsa 20 %-ról 18 %-ra, a középsoé 30 %-ról 26 %-ra, a felsoé 40 %-ról 38 %-ra csökkent.


Adótábla: 2004.

0-800 000 Ft

18%

800 001 - 1 500 000 Ft

144 000 Ft

és a 800 000 Ft-on felüli rész 26%-a

1 500 001 Ft-tól

326 000 Ft

és az 1 500 000 Ft-on felüli rész 38%-a

3. Jövedéki adó
- alkolhol, benzin, cigi termékek esetében
- nagy adótartalmú ún. jövedéki termékek után kell fizetni

1.Jellegét tekintve: - forgalmi típusú adó
- egyfázisú → termelés – forgalmazás egy pontján kell megfizetni
→ adó végső soron a fogyasztót terheli → adóalany az adót az árban tovább hárítja a vevőre
- szabályozás alapja : adóraktár → olyan üzem → fizikailag elkülönített
3. Adójegy: dohányterméknél → szerepel a maximált kiskeresk-i eladási ár → melyet a gyártó → import határoz meg
4. Területi hatálya → Magyar Közt. Területe → vámszabad + tranzitterület
5. Adóalany: - jövedéki terméket állít elő
- jövedéki terméket importál, exportál
- jövedéki terméket megvásárol → amit hatóság elkobzott

4. Játékadó
5. Telekadó: föld után kell fizetni
6. Építményadó: építmény után kell fizetni
- mindkét (5-6) területnél a tulajdnos fizeti az adót → mindkettő kivetett adó→az adózónak az ingatlanszerzést
be kell jelenteni
7. Magánszemély kommunális adója
8. Idegenforgami adó:
- az adó alanya kizárlólag magánszemély lehet, aki nem állnadó lakosként tartózkodik az önkorm. területén
- az adó mértéke a szállásdíj max,. 4 %-a, vagy személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft
- alapja: - vendéj száma
- építmény hasznos területe
- mentesség: - 18 év alatt és 70 év fölött, ill. csoport aki közép+felsőfokú intézményben tanul
- ha valami munkavégzés céljából tartózkodik ott, nem kell fizetni


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam