Pénzügy Sziget

31. Adókötelezettség az art-ben, a bejlentés

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kategória: Pénzügyi jog tételek
Találatok: 2557

I. Adókötelezettség az Art-ben

Eljárási adókötelezettség akkor keletkezik ha a tényálláselemek megvalósultak
(az adómegállapításnak is minôsülô kötelezettségek jellemzése az adómegállapítási módok között)

Adókötelezettségek: Art 9.§ (1)  

Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése érdekében köteles törvényben vagy e tv-ben előírt:

 1. bejelentés, nyilatkozattétel
 2. adómegállapítás /önadózás, munkáltató-kifizető adómegállapítása/
 3. bevallás
 4. adó és adóelőleg megfizetése
 5. nyilvántartás vezetése (könyvvezetés)
 6. adatszolgáltatás
 7. adólevonás és adóbeszedés

II.Bejelentés: adózó nyilvántartásba  vétele

Adóigazgatási gyakorlat szempontjából kiemelkedő jelentőségű , csak ezután  ellenôrzhető az adózó

Fajtái:

 • a) bejelentkezés: elsô bejelentés, célja adószám megszerzése- minden iratkon kötelezô használni függ ettôl bizonyos jogok gyakorlása
 • b) további bejelentések: minden adókötelezettséget  érintô - általában változás bejelentése

Bejelentkezés rendezô elvei:

 • 1/ bejelentkezésnek csak a tevékenységhez kötött adókötelezettségnél van gyakorlati jelentôsége pl: jövedelemadók, a nem rendszeres tevékenységet végzőknél egyes részletszabályok alól felmentést enged az Art
 • Változások '98. január 1-től: az előzetes bejelentkezési kötelezettek köre kiegészül a fióktelepekkel (ez a jogi formula nem önálló entitásra utal)
 • a kereskedelmi,- információsirodaáknak - a tevékenység megkezdése után -15 napon belül kell bejelentkezniük
 • '98január 1-től nem kell külön bejelenteni a lakcímváltozást , mert az más információforrásból beszerezhető lesz
 • 2/ csak az ua. adóhatóság körébe és illetékességébe tartozó adókötelezettségekre vonatkozik a bejelentkezés /tehát, ha az adózó más megyében is megkezdi már bejelentett adóköteles tevékenységét, akkor nincs ismételten szüks ég a bejelentkezésre, hiszen az adóhatóság ugyanaz/
 • állami adóhatóság – egyben adóhatóság

1) Vállalkozók bejelentkezése:

 • ha az adóköteles tevékenység egyéni vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez kötött
 • kérelem (nyomtatvány) kitöltésével, bemutatásával jelentkezik be
 • tevékenység megkezdésének feltétele
 • adószámot vállakozói igazolványban fel kell tüntetni cégjegyzékbe kell bejegyezni  

2) Más adózók: 

 • a) azon adózók, akiknek tevékenysége nem kötött vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez, de tevékenységük vállalkozói jellegűnek minôsül
 • tevékenység megkezdésétôl számított  15 napon belül
 • a bejelentkezés ténye nem keletkeztet anyagi értékben vett adókötelezettséget, ahhoz további feltételeknek kell megvalósulniuk
 • az adószámot szerzett magánszemély minden iraton ezt köteles használni a korábbi adóazonosító helyett
 • ÁFA alanyai
 • b) azon adózók akik nem minôsülnek vállalkozónak vagy ÁFA alanynak, 1996-ban nem kötelesek bejelentkezésre sem előzetesen, sem 15 napon belül a bevételszerzô tevékenységgek kapcsolatban
 • kivétel (ÁFA alanyiság és vállalkozói tevékenység híján is kötelesek bejelentkezni)  
 • kifizetôk– elsô adóköteles kifizetéstôl /beszedéstôl számított 15 napon belül
 • adóbeszedôk munkáltatók minden esetben kötelesek, akkor is ha nem végeznek sem ÁFA sem vállakozói engedéyköteles tevékenységet
 • c) üzletszerű tevékenységet nem folytató szervezetek:                                                          teljes körű, kötelezô bejelentkezés (ÁFA alanyiság nélkül is, általában munkáltatók)
 • d) Változás 1997-tôl
 • az eddigi bejelentésre nem kötelezett magánszemélyek, akiknek személyi adatait az adóhatóság - korábbi adóbevallás hiányában - nem ismeri
 • a személyazonosító jel helyébe lépô adóazonosító szám megszerzése érdekében kötelesek bejelenteni az állami adóhatóságnál nyomtatványban:
  • . név
  • . szül. hely
  • .  lakóhely
  • . anyja leánykori neve                
  • . útlevélszám  áll. polgárság—a nem magyar állampolgárok esetében
  • ez alapján vesz nyilvántartásba az adóhatóság
  • akik már az állami adóhatóság nyilvántartásában szerepelnek, azoknak az adóhatóság 1996. szept. 3O-ig megküldi az adóazonosító jelet
 • ha nem: be kell jelentkezni azoknak is, akikról az adóhatóság már nyilvántartással rendelkezik
 • adóazonosító jelet az adóigazolvány tartalmazza 

Adóigazolvány tartalmazza:

Az adóazonosító szám megsszerzéséhez szükséges adatokat ( fennt)
+
adóazonosító szám (azonosító funkciója miatt nem kezelik titkosan)                                                                                                          
kiállítás keltét
-  az adózó köteles megôrizni adatait, valamint felhívásra az adóhatósággal megismertetn

Art 16.§ (5) "az adóazonosító számotaz adózással összefüggô minden iraton fel kell tüntetni, A magánszemélynek az adóazonosító jelét közölni kell a  kifizetôvel, munkáltatóval,az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást kiállító, adatszolgáltatásra kötelezett szervvel, továbbá biztosítóintézettel, pénzintézettel, ha olyan kifizetést teljesít, amelynek alapján a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége keletkezik."
adatok jellegük szerint kétfélék:

 • a) adózó azonosításához szükségesek
 • b) a későbbi ellenőrzésekhez nyújt információt

Art által meghatározott bejelentendô adatok köre:

 • nyomtatvány kitöltéséhez szükséges alkalmakkor:
 • név, cím, lakóhely, székhely, telephely
 • alakulás idôpontja, alapító okirat kelte, száma, jogelôd
 • tevékenység megkezdésének idôpontja, tevékenységei
 • képviselôje, ügyvezetôk adatai, tulajdonosok adatai
 • vállalkozók bankszámlaszámai
 • cégnyilvántartás: bejegyzés száma, idôpontja
 • kapcsolt vállakozásokat
 • könyvvezetés módját                                                                                                                                                                                                                                          

Bejelentkezés törvényi szabályai:

Legalább 3 alkalommal kell bejelenteni aza adatokat:

 1. a bejelentkezéskor közli az adózó az adatok többségét
 2. a bankszámlát vezető bankot és a bankszámlaszámot csak a bankszámlanyitát követően kell bejelenteni
 3. cégbejegyzést - számát, időpontját - megtörténte után kell közölni

Egyes adókra speciális szabályok:

1) Általános Forgalmi Adó kötelezettség bejelentése:

 •  az Art szabályaihoz képest további nyilatkozatok megtételére nyílik lehetőség
 •  az ÁFA alany bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozik
 • a) kizárólag tágyi adómentes értékesítést (egyes szellemi alkotásoknál és rokon tevékenységeknél)
 • b) adóalanyilag tárgyi adó mentes helyett adóalanyiságot
 • c) alanyi adómentesség (nincs nyilvántartási-megállapítási-bevallási és elszámolási kötelezettség sem, de az előzetesen felszámított - azaz ráterhelt - adót sem igényelheti vissza)
 • d) adómegállapítás melyik különleges módját választja
  - korábbi nyilatkozat megváltoztatását a változást megelôzô adóév utolsó napjáig kell bejelenteni
  Azonnali bejelentési kötelesség.
 • ha az adókötelezettséget értintô olyan változás következik be, amely az eredeti nyilatkozattétel következményeit ex nunc vagy ex tunc hatállyal megszünteti  pl: ha a választásra jogosító értékatárt az adózó évközben lépi át, a jogosultság feltételei azonnal megszűnnek)
 • ha a választási joggal az adózó jogszerűen már a bejelentés idôpontjában sem élhetett volna, akkor visszaható hatállyal szűnik meg nyilatkozatának érvényessége

2) Illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés bejelentése:

 • a) Illetéktv. rendelkezései szerint kell bejelenteni a: vagyonszerzés tényét, megszerzett vagyon forgalmi értékét
 • b) normál hagyatéki ügyben az örökös köteles bejelenteni az öröklés tényét a közjegyzőnél - formanyomtatványon
 • c) ha a hagyatékot a közjegyző adja át, akkor a közjehgyző köteles bejelenteni a vagyonszerzést az Illetékhivatalnál
 • d) ingatlan tulajdonjogán ak megszerzését a Földhivatalnál kell bejelenteni az adás-vételt vagy ajándékozást tartalmazó szerződéssel együtt ( az ügy iratait a Földhivatal továbbítja az Illetékhivatalhoz)
 • e) vagyonszerzési illeték alá tartozó - de nem ingatlan nyilvántartási ügyeket - közvetlenül az Illetékhivatalnál kell bejelenteni                                                                                                                                                                                     
Illetékhivatal állapítja meg az illeték alapot - az ügylet értékét - ha:
 • bejelentésre nem került sor
 • bejelentett érték a I.hivatal megítélése szerint eltér a forgalmi értéktől

3) Általányadózás bejelentése:

 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély az előző évre vonatkozó - éves - adóbevalláshoz fűzheti az SZJA adóálalány választásának nyilatkozatát
  !!de csak a bevallásra nyitvaálló határidőn belül (késedelmi igazolásnak nincs helye)
 • az átalányadózással kapcsolatos változásokat pl: a tevékenység módosítását, a változásra okot adó 1. értékesítést megetlőzően kell bejelenteni
 • a jogosultság kizárásának körülményét pedig bekövetkezte után 15 napon belül

4) Helyi adó bejelentése:

 • csak a helyi önkormányzat által bevezetett adók körében van helye bejelentésnek
 • adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét
 • jogi személyek és egyéb szervezetek vagyoni típusu adóit - építményadó, telekadó - kivetéssel állapítja meg az adóhatóság /nem kell külön bejelentkezni/
 • belföldi rendszámú gépjárművek adójára a helyi adók általános szabályai érvényesek
 • alkalmi iparűzés esetén tevékenység megkezdésekor kötelező a bejelentés
 • kivéve:
  • a) az önadózás: vállalkozók kommunális adója   helyi iparűzési adó
  • b) az adóbeszedés eseteit: idegenforgalmi adó    
 • Korábbi bejelentés módosítása
 • az adókötelezettséget érintő változást - különösen a törvényben meghatározott értékhatárok elérését - a bekövetkezéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az előírt nyomtatványon
 • kivéve az ÁFÁ  adómegállapítási módjáról szóló nyilatkozatok változásátát (ugyanis: adóév  utolsó napjáig kell bejelenteni)
 • lakóhely-változást akkor kell bejelenteni, amikor az adózó - a megváltozás után - először fordul adóügyével az adóhatósághoz pl: évvégi bevallás /előző lakcímét és a korábban eljáró illetékes hatóság nevét is közölni kell ilyenkor/ ez a szabály változik január 1-től


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam