Az áfa jellemzői:

 • Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez.
 • Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában fel kell számítani.
 • Fizetendő adó: a számlában feltüntetett adó.
 • Előzetesen felszámított adó: a beszerzésekről kapott számlán szereplő adó.

Az áfa alanyai:

Azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik/amelyek:
 • saját nevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettséget vállalhatnak, perelhetnek
 • saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek.
Az adóalanyiság feltétele, hogy a termékértékesítés gazdasági tevékenység keretében történjen.

Adómentesség:

 • Tárgyi adómentesség: a tárgyi adómentes értékesítést végző a rá továbbhárított adó terhét viseli. A tárgyi adómentesség kötelező, ha az adóalany tárgyi adómentes tevékenységet végez. Az értékesítés tárgya adómentes.
 • Alanyi adómentesség: az alanyi adómentességet az választhatja, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye, illetve az állandó lakhelye belföldön van, valamint akinek az adóévet megelőző évben árbevétele nem haladta meg a 2 millió Ft-ot.

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

Attól függ, hogy belföldi eredetű termék értékesítéséről, illetve szolgáltatásnyújtásról, vagy termékimportról van-e szó.

Ha az értékesítésről számlát, számlát helyettesítő okmányt bocsátottak ki: a számlában, okmányban a teljesítés napjaként feltüntetett időpont.

Ha az értékesítésről egyszerűsített számlát bocsátottak ki: a számla kibocsátásának a napja.

Ha a teljesítésre kötelezett előleget kap: az összeg átvételének napja.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás esetén: az eszköz használatba vételének napja.
Bérlet és részletvétel esetén, ha a bérlő/vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj

Kiegyenlítésével megszerzi: az a nap, amelytől kezdve a bérlő/vevő a terméket birtokba veszi.

Folyamatosan teljesített termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál: a részfizetések esedékességének napja.
Adófizetési kötelezettség halasztására való jogosultság esetén: a teljesítés időpontjában, de legkésőbb a 60. napon.

Egyéb tudnivalók az áfáról:

Főszabály szerint az adó alapja a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke.

Az adóalapba beletartozik:

 • Az adók az áfa kivételével (pl. helyi adók)
 • A termék, szolgáltatás árát közvetlenül befolyásoló kötelező jellegű befizetések (pl. termékdíj)
 • A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek (pl. biztosítási költség).

Az adóalapba nem tartozik bele:

 • Árleszállítás, árengedmény címén elengedett összeg, kivéve, ha az árleszállítás, árengedmény következtében az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken
 • Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepel

Az adóalapot csökkenti:

 • Árengedmény, árcsökkentés címén visszatérített összeg, kivéve, ha az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken
 • Visszavett göngyöleg betétdíja
 • Teljesülés meghiúsulása miatt részben, vagy egészben visszatérített összeg.

Adóalap termékimportnál: az adó alapja a vámérték, amelyet az alábbiak növelnek:

 • Termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vám
 • Adók (pl. fogyasztási, jövedéki)
 • Adók módjára történő befizetési kötelezettségek (pl. termékdíj)
 • Az első belföldi rendeltetési helyig felmerülő járulékosan kapcsolódó biztosítási, közlekedési költségek

Adómentes értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában adót, adómértéket felszámítani nem lehet. Az előzetesen felszámított adót visszaigényelni nem lehet. A vissza nem igényelhető adó növeli az adóalany költségeit, ráfordításait, csökkenti a nyereséget.
Nulla adókulcsos értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában az adót 0 adókulccsal kell felszámítani. Az előzetesen felszámított adó visszaigényelhető, amely nem növeli a költségeket, a ráfordításokat, az eladási árat.

Adólevonási jog az áfa rendszerében:

Az adólevonási jog személyi feltételei:

 • Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése
 • Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni.

Az adólevonási jog tárgyi feltételei:

Az adóalanynak rendelkeznie kell az előzetesen felszámított adó összegét hivatalosan igazoló:

 • Számlával
 • Egyszerűsített számlával
 • Számlát helyettesítő okmánnyal
 • Az adó összegét közlő határozattal
 • Egyéb, adólevonásra jogosító okmánnyal

Az adólevonási jog keletkezésének időpontja:

 • A teljesítésről kiállított számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap
 • Az áfa jogcímen teljesített befizetés időpontja termékimportnál
 • Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

Számlaadási kötelezettség:

Az adóalany a termékértékesítésről, a szolgáltatásnyújtásról adóigazgatási ellenőrzésre alkalmas bizonylatot köteles kibocsátani, amely lehet:

Egyszerűsített számla: a számlára a teljesítés időpontjaként a fizetés időpontját kell felírni. Teljesítés és a fizetés ideje azonos.

Számla: a teljesítés és a fizetés időben eltér.
Számlát helyettesítő okmány: akkor lehet kibocsátani, ha árut árura cserélnek, vagy ha az eladó ellenérték nélkül teljesít, és az áfa áthárítható, vagy ha a vevő előleget fizet.

Nyugta: akkor bocsátják ki, ha a vevő nem kér számlát, kivéve újság- és folyóirat árusítás, szerencsejáték-szolgáltatás.

Az adó bevallása:

Az adó bevallása történhet havonta, negyedévente, évente. Az adóbevallás tartalma:

 • Az adó-elszámolási időszakban keletkezett adófizetési kötelezettség összesített összege
 • Az adó-elszámolási időszakban keletkezett előzetesen felszámított és levonható adó összege
 • A fizetendő és az előzetesen felszámított adó különbözete.

Az adó megfizetése:

Az áfát a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kötelezett fizeti meg. Ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás szerződés alapján ténylegesen nem történik, de az áfa törvény szerint a tevékenység adóköteles, akkor az adót az fizeti meg, aki a tevékenységet ténylegesen végzi.

Az adó visszaigénylése:

Az adóalany az adó összegével az elévülési időn belül a soron következő adó-megállapítási időszakban a fizetendő adóját csökkentheti. Az adóalany az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó visszatérítését.

Fogyasztási adó:

Jellemzői:

Szerepe van a belföldi termelés, értékesítés védelmében
Az adót a fogyasztási adóval terhelt termék első forgalmazója számítja fel.

Alanya:

Az a személy, aki a fogyasztási adó köteles terméket belföldi értékesítésre termeli, termelteti, felvásárolja, illetve importálja.

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

 1. Termelt és termeltetett termék értékesítése esetén:
  • a teljesítés időpontja
  • az ellenérték kiegyenlítésének napja
  • kiskereskedelmi hálózatba történő szállításkor a kiszállítás napja
 2. Nem adóalanytól belföldi értékesítésre beszerzett termék esetén:
  • az értékesítés napja
  • a termék átadásának napja
 3. Nem termelési célú felhasználás esetén:
  • a felhasználás költségként történő elszámolásának napja
 4. Termékimport esetén:
  • a vámkezelés időpontja

Az adó alapja:

Termelt/termeltetett termék saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó forgalmi érték.

Termelt/termeltetett termék nem a saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó ellenérték.

Nem adóalanytól beszerzett termék esetén: a vételár.

Nem termelési célú felhasználás esetén: a beszerzési ár.

Import termék esetén: a vámérték.

Az adó mértéke: a fogyasztási adó köteles termék adóalapjának meghatározott %-a.

Adólevonási jog: levonhatja a megfizetett adót:

 • Az adó alanya, az importáló, ha az adóval növelt áron eladott, beszerzett terméket visszaveszi, vagy külföldre visszaszállítja
 • A vevő, ha a fogyasztási adóval növelt terméket exportálja
 • Az adó alanya, ha a törvényben meghatározott terméket adóval növelt áron szerezte be, és azt közvetlen anyagként a termelt/termeltetett termékéhez használja fel