Custom Search
Bár a szerkesztők folyamatosan aktualizálják az oldalt, mégis előfordulhatnak elavult és hibás írások. Amennyiben ilyennel találkozol, kérjük hozzászólásoddal támogasd munkánkat! Köszönjük.

13.b Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit! Sorolja fel az adó alanyait, ismertesse az adómentességeket! Határozza meg az adófizetési kötelezettség keletkezését, az adó alapját és mértékét! Határozza meg az adólevonási jog tartalmát és k

Ezt a cikket már 3023 alkalommal olvasták. 

Az áfa jellemzői:

 • Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez.
 • Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában fel kell számítani.
 • Fizetendő adó: a számlában feltüntetett adó.
 • Előzetesen felszámított adó: a beszerzésekről kapott számlán szereplő adó.

Az áfa alanyai:

Azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik/amelyek:
 • saját nevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettséget vállalhatnak, perelhetnek
 • saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek.
Az adóalanyiság feltétele, hogy a termékértékesítés gazdasági tevékenység keretében történjen.

Adómentesség:

 • Tárgyi adómentesség: a tárgyi adómentes értékesítést végző a rá továbbhárított adó terhét viseli. A tárgyi adómentesség kötelező, ha az adóalany tárgyi adómentes tevékenységet végez. Az értékesítés tárgya adómentes.
 • Alanyi adómentesség: az alanyi adómentességet az választhatja, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye, illetve az állandó lakhelye belföldön van, valamint akinek az adóévet megelőző évben árbevétele nem haladta meg a 2 millió Ft-ot.

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

Attól függ, hogy belföldi eredetű termék értékesítéséről, illetve szolgáltatásnyújtásról, vagy termékimportról van-e szó.

Ha az értékesítésről számlát, számlát helyettesítő okmányt bocsátottak ki: a számlában, okmányban a teljesítés napjaként feltüntetett időpont.

Ha az értékesítésről egyszerűsített számlát bocsátottak ki: a számla kibocsátásának a napja.

Ha a teljesítésre kötelezett előleget kap: az összeg átvételének napja.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás esetén: az eszköz használatba vételének napja.
Bérlet és részletvétel esetén, ha a bérlő/vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj

Kiegyenlítésével megszerzi: az a nap, amelytől kezdve a bérlő/vevő a terméket birtokba veszi.

Folyamatosan teljesített termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál: a részfizetések esedékességének napja.
Adófizetési kötelezettség halasztására való jogosultság esetén: a teljesítés időpontjában, de legkésőbb a 60. napon.

Egyéb tudnivalók az áfáról:

Főszabály szerint az adó alapja a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke.

Az adóalapba beletartozik:

 • Az adók az áfa kivételével (pl. helyi adók)
 • A termék, szolgáltatás árát közvetlenül befolyásoló kötelező jellegű befizetések (pl. termékdíj)
 • A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek (pl. biztosítási költség).

Az adóalapba nem tartozik bele:

 • Árleszállítás, árengedmény címén elengedett összeg, kivéve, ha az árleszállítás, árengedmény következtében az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken
 • Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepel

Az adóalapot csökkenti:

 • Árengedmény, árcsökkentés címén visszatérített összeg, kivéve, ha az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken
 • Visszavett göngyöleg betétdíja
 • Teljesülés meghiúsulása miatt részben, vagy egészben visszatérített összeg.

Adóalap termékimportnál: az adó alapja a vámérték, amelyet az alábbiak növelnek:

 • Termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vám
 • Adók (pl. fogyasztási, jövedéki)
 • Adók módjára történő befizetési kötelezettségek (pl. termékdíj)
 • Az első belföldi rendeltetési helyig felmerülő járulékosan kapcsolódó biztosítási, közlekedési költségek

Adómentes értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában adót, adómértéket felszámítani nem lehet. Az előzetesen felszámított adót visszaigényelni nem lehet. A vissza nem igényelhető adó növeli az adóalany költségeit, ráfordításait, csökkenti a nyereséget.
Nulla adókulcsos értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában az adót 0 adókulccsal kell felszámítani. Az előzetesen felszámított adó visszaigényelhető, amely nem növeli a költségeket, a ráfordításokat, az eladási árat.

Adólevonási jog az áfa rendszerében:

Az adólevonási jog személyi feltételei:

 • Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése
 • Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni.

Az adólevonási jog tárgyi feltételei:

Az adóalanynak rendelkeznie kell az előzetesen felszámított adó összegét hivatalosan igazoló:

 • Számlával
 • Egyszerűsített számlával
 • Számlát helyettesítő okmánnyal
 • Az adó összegét közlő határozattal
 • Egyéb, adólevonásra jogosító okmánnyal

Az adólevonási jog keletkezésének időpontja:

 • A teljesítésről kiállított számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap
 • Az áfa jogcímen teljesített befizetés időpontja termékimportnál
 • Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

Számlaadási kötelezettség:

Az adóalany a termékértékesítésről, a szolgáltatásnyújtásról adóigazgatási ellenőrzésre alkalmas bizonylatot köteles kibocsátani, amely lehet:

Egyszerűsített számla: a számlára a teljesítés időpontjaként a fizetés időpontját kell felírni. Teljesítés és a fizetés ideje azonos.

Számla: a teljesítés és a fizetés időben eltér.
Számlát helyettesítő okmány: akkor lehet kibocsátani, ha árut árura cserélnek, vagy ha az eladó ellenérték nélkül teljesít, és az áfa áthárítható, vagy ha a vevő előleget fizet.

Nyugta: akkor bocsátják ki, ha a vevő nem kér számlát, kivéve újság- és folyóirat árusítás, szerencsejáték-szolgáltatás.

Az adó bevallása:

Az adó bevallása történhet havonta, negyedévente, évente. Az adóbevallás tartalma:

 • Az adó-elszámolási időszakban keletkezett adófizetési kötelezettség összesített összege
 • Az adó-elszámolási időszakban keletkezett előzetesen felszámított és levonható adó összege
 • A fizetendő és az előzetesen felszámított adó különbözete.

Az adó megfizetése:

Az áfát a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kötelezett fizeti meg. Ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás szerződés alapján ténylegesen nem történik, de az áfa törvény szerint a tevékenység adóköteles, akkor az adót az fizeti meg, aki a tevékenységet ténylegesen végzi.

Az adó visszaigénylése:

Az adóalany az adó összegével az elévülési időn belül a soron következő adó-megállapítási időszakban a fizetendő adóját csökkentheti. Az adóalany az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó visszatérítését.

Fogyasztási adó:

Jellemzői:

Szerepe van a belföldi termelés, értékesítés védelmében
Az adót a fogyasztási adóval terhelt termék első forgalmazója számítja fel.

Alanya:

Az a személy, aki a fogyasztási adó köteles terméket belföldi értékesítésre termeli, termelteti, felvásárolja, illetve importálja.

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

 1. Termelt és termeltetett termék értékesítése esetén:
  • a teljesítés időpontja
  • az ellenérték kiegyenlítésének napja
  • kiskereskedelmi hálózatba történő szállításkor a kiszállítás napja
 2. Nem adóalanytól belföldi értékesítésre beszerzett termék esetén:
  • az értékesítés napja
  • a termék átadásának napja
 3. Nem termelési célú felhasználás esetén:
  • a felhasználás költségként történő elszámolásának napja
 4. Termékimport esetén:
  • a vámkezelés időpontja

Az adó alapja:

Termelt/termeltetett termék saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó forgalmi érték.

Termelt/termeltetett termék nem a saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó ellenérték.

Nem adóalanytól beszerzett termék esetén: a vételár.

Nem termelési célú felhasználás esetén: a beszerzési ár.

Import termék esetén: a vámérték.

Az adó mértéke: a fogyasztási adó köteles termék adóalapjának meghatározott %-a.

Adólevonási jog: levonhatja a megfizetett adót:

 • Az adó alanya, az importáló, ha az adóval növelt áron eladott, beszerzett terméket visszaveszi, vagy külföldre visszaszállítja
 • A vevő, ha a fogyasztási adóval növelt terméket exportálja
 • Az adó alanya, ha a törvényben meghatározott terméket adóval növelt áron szerezte be, és azt közvetlen anyagként a termelt/termeltetett termékéhez használja fel


Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Hozzászólás a cikkhez
INFÓ: Vendégként küldöd az üzenetet