Pénzügy Sziget

49. Vagyonszerzési illeték, ingyenes vagyonszerzési illeték

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kategória: Pénzügyi jog tételek
Találatok: 2877
 • vagyonszerzési illeték rendszere eltérő elveket tükrözve szabályozza a vagyonszerzést
 • elvek eltérése függ attól hogy: ingyenes vagy visszetrhes volt-e a szerzés, illetve ingó vagy ingatlanról van-e szó

Más törvényektől eltérő fogalmak:

Ingó: (Itv alkalmazásában)
fizetőeszköz, értékpapír - minden ami nem ingatlan és nem vagyoni értékű jog

Vagyoni értékű jog -Itv-nél szűkebb fogalom, mint más törvényekben:

 • tartós földhasználat, földhasználat, kezelői jog, haszonélvezet, használat joga vagyoni értékű jogok értékelése: !!Vigyázz, kérdezik!! pl: haszonélvezeti jognál:
 • 1 évi érték=a terhelt dolog teljes - tehát terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 1/20-ad része
 • /ha pl: meghatározott időre szól a jog, akkor ezt az értéket kell megszorozni a meghatározott évek számával

Forgalmi érték:

Az a pénzben kifejezett érték, ami vagyontárgy eladása esetén árként általában elérhetó, úgy, hogy a tárgy állapotának az illetékkötelezettség keletkezésekori állapotát kell figyelembe venni, a vagyontárgyat terhelő adósságok figyelembe vétele nélkül

Lakástulajdon:

 • lakás céljára létesített és az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott (vagy ilenként feltüntetésre váró) ingatlan a hozzá kapcsolódó földrésszel,
 • illetve az építési engedély szerint ilyen célból épülő építmény, ha készültségi foka eléri az 50%-ot
 • nem minősül viszont lakásnak a lakóépülethez tartozó földrészleten épített - lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges - helység, akkor sem, ha egybe van építve a lakással,
 • akkor sem, ha az illetékkötelezettséget megelőző 5 évben más célra használták  (ezeknek az illeték%-ok miatt van kiemelkedő jelentőségük!!)

II. Ingyenes vagyonszerzés:

 • a vagyonszerzés lehet ingyenes vagy visszterhes
 • az ingyenes lehet pl.: öröklés vagy ajándékozás
 • az illetékfizetési kötelezettség az öröklés megnyiltakor vagy a szerződés megkötésekor keletkezik
 • az illeték előlegfizetési kötelezettség nem önadózás!!
 • hiszen nem a kötelezett állapítja meg az összeget, hanem az illetékhivatal által megállapított illeték összege,
 • amit az elévülési időn belül lehet korrigálni
 • feltételes illetékfizeétsi kötelezettséget jelent, hiszen az összeg változhat

1. Az öröklés: 

Minden olyan örökségátszállás, amely az örökhagyó halálával kapcsolatos (örökösödési illeték köteles) Öröklés történhet:

 • örökség útján /ide értve a haszonélvezeti jog megváltását is/
 • hagyomány
 • meghagyás alapján történő vagyonszerzés
 • kötelesrész szerzése
 • halál esetére szóló ajándékozással
 • de nem tárgya olyan ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyon értékű jog, amely a dolog tulajdonosának személyében beállt változásra tekintet nélkül fennmarad pl: szolgalom
 • osztályos egyezség esetén az illetéket mindenki az így  megállapított örökség után fizeti (a ráeső részekre), ha valaki a ráeső résznél nagyobb értékű örökrészt ellenszolgáltatás fejében kapott, akkor a nagyobb -plussz- részre visszterhes vagyonátruházási  illetéket köteles fizetni, aki átengedte annak -ekkor is- meg kell fizetnie az öröklési illetéket
 • lemondás: ha ingyenesen történik, nem kell illetéket fizetni; ha visszterhesen történik, akkor ellenérték alapulvételével kell ajándékozási illetéket fizetni
 • hagyaték -megnyilta utáni- átengedés: ha ingyenesen történik, akkor nem szabad plussz öröklési illetéket kiszabni (tulajdonképpen csak az illeték megfizeő személye változik meg)
 • ha visszterhes az átengedés akkor két jogügylet jön létre:
  1. örökös köteles megfizetni az öröklési illetéket, mert megvalósult az öröklés (1. jogügylet)
  2. az örökrész megszerzőjére pedig visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni (kvázi adás-vétel)
 • hasoznélvezettel terhelten is lehet örökölni; ez csökkenti az illeték mértékét
 • adóssággal terhelt örökség esetén is csökken az illeték
 • ha az ingatlan hagyatékot, vagy annak részét az örökhagyó hitelezője veszi át akkor rá visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni (ilyen esetben elmarad az öröklési illeték kiszabása az érintett részre) Ha a hitelező örökös is egyben, akkor ez a rendelkezés nem alkalmazható
 • az illeték alapja a hagyaték tiszta értéke(később)
 • a tiszta értékbe azonban nem tartoznak bele pl.: a gépkocsi és a pótkocsi, mert ezekre más illetékszabályok (visszterhes vagyonátruházás) vonatkoznak, de a villamos meghajtású gépek beletartoznak a hagyaték értékébe
 • ingó tárgyaknál az örökhagyó mindennapi használati tárygait figyelmen kívül kell hagyni  

2. Az ajándékozás:

 • A) Ingatlanok ajándékozása   
 • B) Ingók ajándékozása:
  •    illetékfizetési kötlezettség két feltétele: vagy okiratot kell kiállítnai, vagy az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot (az ilyen ajándékozást 30 napon belül be kell jelenteni az illetékhivatalhoz)
 • C)Vagyoni értékű jogok ajándékozása
  • ingók ajándékozási szabálya vonatkozik rá
  • illeték alapja: az örökség vagy ajándék tiszta értéke
  • nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy az ingatlan átruházás előtt már fennállt és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal terhelten ajándékozták
  • (pl.: 5 millióforintos nyaralót 1 milliós OTP kölcsön terheli: 4 millió forint után ajándékozási illetéket, az 1 millió forint után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni)
  • saládon kívüli ajándékozásnál. az illeték mértékét a rokonsági foknak megfelelően kell meghatározni Rokonsági kapcsolatok
  • (mindig az örökhagyóhoz, ajándékozóhoz viszonyít)
   1. egyenesági rokon: gyermek, házastárs, szülő, háztartásban eltartott szülő nélküli unoka
   2. oldalági rokon: 1. csoportba nem tartozó unoka, testvér, nagyszülő
   3. mindenki más
 • örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek a vérszerinti gyermekkel, valamint a szülő vér szerinti szűlövel egy tekintet alá esik
 • a szerző fél rokonsági foka számít a tiszta érték alapul vételével az illeték megállapításakor
 • a rokonsági fokokat mindig a halál időpontjában, illetve aaz ajándékozáskor kell megállapítani
 • elképzelhető, hogy a házastársakra eltérő illetéket kell megállapítani; pl.:
 • 8 milliós házból 4 az anyáé, 4 az apáé
 • lányuknak és a vejüknek ajándékozzák
 • a vej a 3. kategória szerint, a lány az 1. kategória szerint fizeti az illeétket
 • ez a helyzet az elvált házastársaknál is
 • ha a szülők hasoznélvezeti jogot tartanak fenn, kevesebbet kell fizenti, mert az teher

Lakás illetéke: 

  illeték általános mértéke
öröklési illeték ajándékozási illeték 
1. rokonsági fok 11 % 2,5 % 5 %  
2. rokonsági fok 15 % 4 %8 %
3. rokonsági 21 % 5 %10 %

Illeték alapja:

Örökség és ajándék tiszta értéke:

 • a) megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni
  terhelő tartozást /hagyatéknál: gondnok, végrendeleti végrehajtó     tiszteletdíja,temetési  költségek/
 • b) teher fenállását a jogosult - ajándékozott vagy örökös - köteles igazolni
 • c) ajándékot terhelő adósságután visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni (leplezett szerződés)
 • d) a pótkocsi és a gépjármű értékét a tiszta érték számításakor figyelmen kívül kell hagyni, ezeknek vagyonszerzési illetéke egységesen tételes

Haszonélvezet és használat öröklése és ajándékozása:
(szokják kérdezni)

 • a) vagyoni értékű jogok értékének kiszámítása: a dolog - terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 1/20-ad részét kell alapul venni és megszorozni a joggyakorlás éveivel
 • b) bizonytalan időre kötött ügyletnél 5-szörös a szorző
 • c) haszonélvezeti jog számítása-joggyakorló életkorával arányos, azaz
  • 25 év alatt: 10-szeres
  • 25-50 év: 8-szoros
  • 51-65 év: 6-szoros
  • 65 év felett: 4-szeres

Tehát a haszonélvezeti jog tulajdonosának jog-értéke a fenti összeg, a dolog tulajdonosának pedig ennyivel kevesebbet kell illetékkénet megfizetni

Öröklési illetékmentesség: (16.§)

 1. hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra jutatott örökség,- hagyomány
 2. értékpapír, takarékbetét, gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét pl: kft üzletrésze
 3. ingóörökség 300.000,-Ft alatt / nem számít bele az örökhagyó ruházata, személyes használatra szolgálószokásos mértékű vagyontárgyai, valamint a gépjárművek/
 4. kiskorú örökhagyó esetén, ha szülő örököl
 5. lakástulajdon haszonélvezetének, használatának túlélő házastárs általi öröklése
 6. lakóház építésére alkalmas telekhányad, valamint ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog öröklése, ha a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül örökös lakóházat épít (erről legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozni kell)4 év után legkésőbb 15 nappal használatbavételi engedéllyel igazolni kell
 7. termőföldön ingyenes tulajdonszerzés, ha az örököstársak nyilatkozattal lemondanak róla egyikük előnyére

Öröklési illetékfizetési kedvezmény:

 1. kiskorú örökös az öröklési és az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét nagykorúvá válástól számított két évig fizetheti meg késedelmi-pótlék mentesen, ha korábban fizetik meg az illetéket, akkor az tovább -max: 70%-ával- csökkenthető
 2. termőföld tulajdonának és vagyoni értékű jogának öröklése esetén az illeték felét kell megfizetniez a kedvezmény az ajándékozási illetékeknél is létezik
 3. ha pl: műtárgyat felajánl az örökös pl: helyi önkormányzatnak és azt elfogadják, akkor erre nem kell illetéket fizetnie (?!)

Mentesség ajándékozási illeték alól: (17.§)

 1. ugyanaz, mint öröklés 1. pontja
 2. ugyanaz, mint az öröklés 6. pontja /lakásépítés
 3. lakás kezelői jogának ingyenes megszerzése
 4. közüzemilétesítmény és az ehhez tartozó földrészlet kezetlői jogának megszerzése, ha azt az üzemeltető szerzi meg
 5. állami tulajdonú természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő általi megszerzése
 6. ugyanaz, mint öröklés 2. pontja / értékpapír


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam