A mérleg ellenőrzésének feladatai   

A mérleg általános ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy

 • A mérlegben megfelelően szerepel-e v.mennyi vagyontárgy, követelés és kötelezettség
 • Az eszközöket és a kötelezettségeket alátámasztották-e leltárral
 • Br. módon vették-e fel a mérlegbe az eszközöket és a forrásokat
 • Betartották-e az értékelésnél a valódiság és az óvatosság elvét, és elszámolták-e az értékvesztéseket, écs-t, visszaírásokat
 • Betartották-e a mérlegfolytonosság, lényegesség és következetesség elvét

A befektetett eszközök ellenőrzése

Immateriális javak ellenőrzése 

Az immateriális javak ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy

 • A tárgyévi nyitó és az előző évi záróérték megegyezik-e
 • Az apportként szolgáltatott immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a jóváhagyott és elfogadott értékkel
 • A vásárolt immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a beszerzési értékkel, a saját előállítású immateriális javak értéke közvetlen önköltségen került-e a könyvekbe felvételre.
 • Az immateriális javakat, leltárral egyeztették-e

Vizsgálandó továbbá, hogy ide számolták-e el

 • Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átalakításával kapcsolatosan felmerült tételeket
 • Azokat a vagyoni értékű jogokat, amelyek nem tartoznak a szellemi termékek közé (pl: bérleti jog, használati jog)
 • A szellemi termékeket (pl.: találmányt, szabadalmat
 • Az üzleti v. cégértéket
 • Az immateriális javakra adott előleget.

Az imm. Javak ellenőrzésénél a próbaszerű ellenőrzés módszere alkalmazható.

Tárgyi eszközök ellenőrzése 

A tárgyi eszközök ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy

 • A tárgyévi nyitó és az előző évi záró adatok megegyeznek-e
 • A használatba vett tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjait folyamatosan vezetik-e
 • Ide számolták-e el az ingatlanokat, műszaki berendezéseket, a tenyészállatokat, a beruházásra adott előlegeket stb.

A tárgyi eszközök aktiválásával kapcsolatos ellenőrzési feladat annak vizsgálata, hogy

 • A megfelelő okmánnyal alátámasztották-e az aktiválást, az üzembe helyezést
 • Időben aktiválták-e az összes kapcsolatos költséget, amely a tárgyi eszköz értékébe beszámítandó

Az ellenőrzésnél gondot kell fordítani a tervezett écs-i leírások elszámolásának és a maradványérték megállapításának vizsgálatára. Vizsgálni kell, hogy a tervezett écs-i leírás megfelel-e a számviteli politika előírásainak, a maradványértéket helyesen állapították-e meg. Az ellenőrzés során ki kell térni arra, hogy az amortizációt az üzembe helyezéstől számolták-e el. A lízingelt tárgyi eszközöket kiemelten kell vizsgálni, hogy megfelelő-e azok számviteli elszámolása (aktiválása, amortizálása stb.). A nem használt, nem működő, felesleges stb. T.E.-öknél vizsgálandó, hogy elszámolták-e a terven felüli écs-i leírást., az indokolt visszaírásokat. Ellenőrizendő, hogy biztosított-e a mérlegben szereplő T.E.-ök leltárral való alátámasztása.

Beruházások és felújítások ellenőrzése 

A folyamatban lévő külső kivitelezésű beruházásoknál és felújításoknál vizsgálni kell:

 • A teljesítmények igazolása, a számlázás, a felszámított költségek stb. elfogadhatók-e, ill beleszámíthatók-e a beszerzési értékbe.
 • A beruházási, a felújítási és az eszközfenntartási költségek elhatárolása és elszámolás megfelelnek-e a sztv.-nek és az egyéb előírásoknak (pl.: számviteli politika)

A saját vállalkozásban végzett beruházásoknál és felújításoknál az vizsgálandó, hogy a teljesítmény értékét tényleges közvetlen önköltségen állapították-e meg. Ellenőrizendő, hogy a feleslegessé vált, befagyasztott, nem befejeződő, megrongálódott beruházások, felújítások selejtezését, terven felüli leírását, a visszaírásokat végrehajtották-e.

Befektetett pénzügyi eszközök ellenőrzése 

A befektetett pü-i eszközökkel kapcsolatban vizsgálandó, hogy

 • Besorolásuk (tartós v. rövid lejáratú) megfelelő-e
 • A részesedéseket, a kölcsönöket és az ép-okat beszerzési értéken vették-e nyilvántartásba
 • Fordulónapon – ha az érték tartósan és jelentősen csökken – a mérlegben a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken értékelték-e, az értékvesztést, ill. a visszaírást elszámolták-e

Az adott kölcsönöknél vizsgálni indokolt a kapcsolatos szerződéseket, azok alapján a kölcsön eredeti összegét és feltételeit (kamat, törlesztés mértéke stb.), az eddigi törlesztéseket, a visszafizetés feltételeit és a kapott biztosítékokat.

A készletek ellenőrzési feladatai

A saját tulajdonban lévő készletek (vásárolt és saját előállítású készletek) ellenőrzésénél vizsgálni kell, hogy

 • Megtörtént-e a mérlegben kimutatott készletek leltározása, a készletértékek a leltárak értékeit tükrözik-e
 • Szabályszerű volt-e az értékelés és a kiértékelés
 • Az eltérések (hiányok, többletek) elszámolása megfelel-e a sztv. Előírásainak

Vizsgálandó továbbá, hogy

 • A befejezetlen termelést, a félkész és a késztermékeket a mérleg fordulónapjával közvetlen felvétellel leltározták-e
 • Az értékelés követlen előállítási önköltséggel történt-e

A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy

 • Elszámolták-e az értékvesztéseket, ill. a visszaírásokat
 • Ellenőrizték-e a munkahelyre kiadott és a dolgozóknál lévő eszközök meglétét
 • Megegyeznek-e a leltárak, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai stb.

A készleteknél a próbaszerű, mintavételes ellenőrzés módszerét célszerű alkalmazni.