Az állami és népképviseleti ellenőrző szervek, ellenőrzések

 • az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége
 • az országgyűlési biztosok ellenőrző tevékenysége 
 • a Köztársasági Elnök ellenőrzési feladatai 
 • az Alkotmánybíróság ellenőrzési feladatai 
 • a Legfelsőbb Bíróság ellenőrző tevékenysége 
 • a cégbírósági ellenőrzés 
 • a Legfőbb Ügyész és az ügyészségek ellenőrzési feladatai 
 • az Állami Számvevőszék ellenőrző tevékenysége 
 • a helyi önkormányzatok ellenőrző tevékenysége.

Az OGY ellenőrző tevékenysége

Ellenőrzési jogosítványokat az Alkotmány, a különböző törvények és a Házszabály foglalják magukba. Az ellenőrzést a plenáris ülés, a bizottságok vagy a képviselők gyakorolják. Ellenőrzéseinek célja lényegében a törvényhozás azon akaratának érvényesítése, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a közigazgatás rendszere a tv-eknek megfelelően működjön. Az ellenőrzések alapvetően törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzések, ugyanakkor végezhet célszerűségi, hatékonysági vizsgálatokat is.
Ellenőrzési jogkörét az ülésein, az ogy-i állandó és ideiglenes bizottságaiban, megválasztott szervek ill. személyek útján gyakorolja. A kormánytagok nem csak a kormánynak, hanem az OGY-nek is felelősek, a munkájukról a parlamentnek kötelesek beszámolni. Az állampolgári jogok ogy-i biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa, valamint az adatvédelmi biztos évente beszámol tevékenységének tapasztalatairól. Az ÁSZ elnöke a számvevőszék által végzett ellenőrzésekről jelentésben számol be. Az MNB elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol. Az államigazgatási szervek, intézmények kötelesek az OGY ill. a bizottságai által kért adatokat, információkat rendelkezésre bocsátani. A képviselőknek joguk van kérdéseket intézni a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz vagy annak tagjaihoz, az ÁSZ elnökéhez, az MNB elnökéhez, a Legfőbb Ügyészhez.

Az országgyűlési biztosok ellenőrző tevékenysége

Az ogy-i biztosi intézmény egyrészt a parlamenti ellenőrzés sajátos szerve, másrészt az állampolgárok jogvédelmi intézményrendszerének egyik eleme. Célja, hogy az alkotmányos jogok sérelme esetén védelmet nyújtson a hatóságokkal szemben, intézkedéseit az Alkotmány és a tv-ek alapján hozza. Feladata a tudomására jutott visszásságok vizsgálata és intézkedések kezdeményezése azok kijavítására.
Az általános ombudsman ellenőrzi a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát. Feladata az állampolgári panaszok kivizsgálása az adatok kezelésének ellenőrzése és az adatvédelmi nyilvántartás vezetése. Az ogy-i biztosokat az országgyűlés választja meg.

A köztársasági elnök ellenőrzési feladatai

A köztársasági elnök az alkotmányban foglaltaknak megfelelően őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Részt vehet az OGY-en, a bizottsági üléseken, felszólalhat, intézkedésre javaslatot tehet.

Az alkotmánybíróság ellenőrzési feladatai

Az alkotmányosság legfőbb őre, a hatalmi ágak kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését az alkotmányos alapjogok védelmével biztosítja. Ellenőrzési hatáskörébe tartozik:

 • a végleges formában kidolgozott tvjavaslat, a nemzetközi szerződések előzetes vizsgálata
 • a jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata 
 • a jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközőségének vizsgálata 
 • alkotmányjogi panasz kivizsgálása és elbírálása 
 • az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése 
 • az alkotmányellenesség megszüntetése.

Az alkotmányellenesség előzetes vizsgálata

 • az OGY alkotmányellenesség szempontjából megvizsgálja a tvjavaslat aggályosnak tartott rendelkezését
 • megvizsgálja az elfogadott, de még ki nem hirdetett tv aggályosnak tartott rendelkezéseit.

Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálata

Bárki indítványozhatja a kihirdetett jogszabályok utólagos alkotmányos ellenőrzését. Ha alkotmányellenességet állapít meg, azt teljesen vagy részben megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság szervezete és működése
Az Alkotmánybíróság 15 tagból álló testület, tagjait 9 évre szólóan választják. Tagjai függetlenek, döntéseiket kizárólag az Alkotmány és a tv-ek alapján hozzák meg. Döntéseit zárt ülésen, szavazás alapján, határozat formájában hozza meg. Határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Legfelsőbb Bíróság

Az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, a Táblabíróságok, a Fővárosi Bíróság, a megyei bíróságok és a kerületi bíróságok látják el. Ellenőrzik a közigazgatási határozatok törvényességét is. Elvi irányítást gyakorol az összes bírói működés és intézkedés felett, ennek keretében:

 • felhasználja az ítélkezés során szerzett tapasztalatokat
 • közvetlenül tájékozódik az ítélkezési gyakorlatról 
 • figyelembe veszi az igazságügyi miniszter és a Legfőbb Ügyész ellenőrzési tevékenysége alapján feltárt adatokat 
 • hasznosítja az állami és más szervek kezdeményezéseit 
 • elvi döntéseket ad ki.

Elnökét a köztársasági elnök javaslatára az OGY választja, és annak tartozik beszámolni.

A cégbírósági ellenőrzés

A társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló tv szabályai szerint. A céget az általa vezetett cégjegyzékben tartja nyilván. A cégbíróság ellenőrzi:

 • a cég társasági szerződése megfelel-e a jogszabályoknak
 • a társaság szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az alapító okiratnak
 • határozatai összhangban vannak-e a jogszabályok, az alapító okirat és a belső szabályzatok rendelkezéseivel.

A felülvizsgálat eredményeként:

 • írásban felszólíthatja a céget a tv-es működés helyreállítására
 • felfüggesztheti ill. megsemmisítheti a cég határozatát
 • összehívhatja a testület ülését
 • a céget pénzbírsággal sújthatja
 • felfüggesztheti a cég működését
 • a céget eltilthatja a további működéstől.

Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég székhelyén, telephelyén nem található, törlési javaslatot folytat le.

A Legfőbb Ügyész és az ügyészségek ellenőrzési feladatai

A Legfőbb Ügyész és az ügyészi szervek ellátják a törvényesség védelmét, gondoskodnak az állampolgárok jogainak védelméről, ellenőrző tevékenysége csak és kizárólag törvényességi ellenőrzés lehet. Az ügyészi szervek ellátják a büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyeletet, ellenőrzik a bűnügyi nyomozás törvényességét ill. nyomozást is végezhetnek. Helyszíni ellenőrzéssel is meggyőződhet a törvényesség betartásáról. Az alkotmányos rend védelme érdekében óvást emelhet, figyelmeztetést alkalmazhat. A Legfőbb Ügyész az OGY-nek felelős, és beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A helyi önkormányzatok ellenőrző tevékenysége

A választópolgárok a helyi önkormányzást 4 évre választott képviselő-testület útján, helyi népszavazással gyakorolják. Önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat. Az önkormányzatok a közszolgáltatások nyújtásához saját tulajdonnal rendelkeznek. A feladataik ellátásához szükséges feltételeket saját bevételekből, átengedett központi adókból, normatív hozzájárulásokból és támogatásokból biztosítják. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az ellenőrzés fő témái: a beszámoltatás, a felvilágosítás-kérés és a ritkán alkalmazott helyszíni ellenőrzés.