A költségek csökkentése minden vállalkozásnál alapvető érdek és cél. A vállalkozás ktg.gazdálkodása középpontjában a ktg. Áll, és tartalmazza a ktg-ek tervezését, utalványozását, főkönyvi elszámolását, kalkulációját, elemzését, ellenőrzését valamint információs rendszerének kialakítását. Vizsgálni kell:

 • a ktg.gazdálkodási tevékenységet rendszerszemléletben kezelik-e,
 • az egyes témákat olyan vezetők irányítják és ellenőrzik, akik a ktg.gazkálkodási tevékenységet megfelelő szinten tudják tartani.

A ktg.tervezési feladatok ellenőrzése

A vállalkozás célja olyan ktg.tervek összeállítása, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a ktg-ekkel való gazdálkodás, a ktg.csökkentés, az önktg.csökkentés irányításához, a ktg és önktg alakulásának elemzéséhez, ellenőrzéséhez és a gazdasági döntések megalapozásához. Ellenőrizni kell:

 • megfelelően készítették-e el a legfontosabb ktg-ek terveit,
 • megfelelően alakították-e ki az önktg.csökkentés elszámolási rendjét,
 • megfelelő-e a ktg-ek tervezésének módszere és rendszere,
 • a ktg.tervek kényszerítenek-e takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására,
 • a ktg.tervek alkalmasak-e a ktg.gazdálkodás irányítására, a ktg-ek befolyásolására, a beszámolás végrehajtására.

Vizsgálni kell, hogy alkalmaznak-e korszerű módszereket, eljárásokat, biztosították-e a megfelelően képzett munkaerőt és a számítógépparkot. Vizsgálni kell, hogy bevonták-e az érdekelteket, és a ktg.terveket összehangolták-e a vállalkozás többi tervével.

A felhasználások utalványozásának ellenőrzése

Azt jelenti, hogy a termelési, a szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges eszközök felhasználására a feljogosítottak bizonylattal engedélyt adhatnak, végrehajtható előzetesen, folyamatosan és utólagosan. Vizsgálni kell:

 • kellő gonddal alakították-e ki az utalványozást végző szerveket,
 • megalapozottan dolgozták-e ki az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat,
 • megfelelően szervezték-e meg az utalványozás bizonylati rendjét, a bizonylatokat szigorú számadás alá vonták-e,
 • betartják-e az utalványozás fegyelmét,
 • szabályozták-e a pótutalványozást.

A ktg.gazdálkodás információs rendszerének ellenőrzése

Célja olyan ktg- és önktg.adatoknak, ill. információknak folyamatos, rendszeres és gazdaságos biztosítása a vállalkozás vezetése és funkcionális szervek részére, amelyek a vállalkozás hatékony vezetéséhez nélkülözhetetlenek.
Vizsgálni kell:

 • az információs rendszert előre megtervezték-e,
 • az információk szükségességét, minőségét, gyorsaságát és pontosságát tekintették-e elsődlegesnek a mennyiséggel szemben,
 • korszerű eszközökkel és módszerekkel gazdaságosan, gyorsan szolgáltatják-e,
 • az információk eljutnak-e mindazokhoz, akik azon alapján döntenek vagy értékelnek,
 • biztosítják-e a ktg-gel, önktg-gel kapcsolatos információkat a saját termelésű készletek, szolgáltatások, mérlegben szereplő tételek értékeléséhez is,
 • a bizonylati elvet, a bizonylati rendet érvényesítik-e, és megkövetelik-e a bizonylati fegyelmet.

A ktg.ellenőrzés módszereinek vizsgálata

Ellenőrzések történhetnek folyamatba építetten, a funkcionális szervek útján, az ellenőrzésre hivatott szervek útján ill. esetenként. Vizsgálni kell:
Folyamatba épített ellenőrzés:     

 • utalványozások helyessége
 • bizonylatok elszámoltatása
 • bizonylatok tartalmi helyessége

Funkcionális ellenőrzés

 • utókalkulációknál az önktg. helyessége
 • bizonylatok teljessége, az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetése,

Ellenőrzésre hivatott szervek

 • ktg.gazdálkodás komplex ellenőrzése,
 • korábbi vizsgálatok utóvizsgálata
 • az eseti téma- és célvizsgálatok.
 • esetenkénti vizsgálatokat szerveztek-e az észlelt hiányosságok okainak feltárására.

A közvetlen és közvetett ktg-ek, ill. a ktg.nemek elszámolásának ellenőrzése

A közvetlen és közvetett ktg-eket a számviteli tv. előírásai alapján az önktg.számítási szabályzatban és a számlarendjében szabályozza. A közvetlen ktg-eknél vizsgálni kell, hogy közvetlen ktg-ként számolták-e el a kalkulációs egységekre utalványozható, elszámolható, a termelésre felosztható

 • közvetlen anyagktg-et,
 • közvetlen bérktg-et,
 • bérek járulékait,
 • gyártási különktg-eket,
 • értékesítési különktg-eket,
 • egyéb közvetlen ktg-eket.

A közvetett ktg-ek a vállalkozás egészének és szervezeti egységeinek működésével, üzemeltetésével és irányításával kapcsolatban merülnek fel. Vizsgálni kell:

 • igazgatási ktg címén a személyi és anyagi jellegű ktg-eket,
 • az egyéb általános ktg-eket, melyek nem tartoznak az értékesítési, igazgatási ktg-ek közé,
 • a kutatás-fejlesztés aktiválásra nem került ktg-eit,
 • a garanciális javítás ktg-eit és minden fel nem sorolt általános ktg-et.

A ktg.nemek ellenőrzésénél a számviteli tv-ben és a belső szabályzatokban foglaltakból kell kiindulni. Vizsgálni kell:

 • anyag jellegű ráfordításokat,
 • személyi jellegű ráfordításokat,
 • értékcsökkenési leírást.