A felsőszintű ellenőrzés változásai

A felsőszintű ellenőrzésnek három szakaszát különböztetjük meg. Első szakasza 1952-től 1955-ig tartott. Jogalapját a központi állami ellenőrzésről szóló törvény képezte, mely alapján a központi ellenőrzés feladatát az Állami Ellenőrző Központ látta el új feladatkörrel.
Vizsgálta:
 • az államigazgatási szervek, valamint az állami vállalatok, intézmények és egyéb szervek termelési, gazdasági és pénzügyi tevékenységét,
 • a szövetkezeteket és a társadalmi egyesületeket, hogy a fennálló jogszabályoknak megfelelően gazdálkodtak-e,
 • az állami határozatok végrehajtását.
Az ÁEK a Minisztertanácsnak számolt be az ellenőrzés során szerzett tapasztalatairól és véleményezte az állami költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentést. Vizsgálatának középpontjában a termelés állt, magában foglalta a pénzügyi és gazdasági működés ellenőrzését is. Ellenőrzése nem terjedt ki a tömegszervezetek működésére, a külügyi szervek diplomáciai tevékenységére, a néphadsereg, a rendőrség, valamint a bíróságok, ügyészség gazdasági és pénzügyi működésén kívül eső tevékenységére. Módszere a témavizsgálat volt.
A második szakasza az 1955-1956-os időszakot ölelte fel. Jogalapját az Állami Ellenőrzés Minisztériuma teremtette meg. Vizsgálta a párt és a kormány által megszabott feladatok végrehajtását, és a feltárt törvénysértések és hibák megszüntetéséért, a társadalmi tulajdon védelméért, a pazarlás, a bürokratikus ügyintézés és fegyelmezetlenség ellen.
Az állami ellenőrzés minisztere:
 • utasítást adhatott arra, hogy a feltárt jogszabályellenes eljárást szüntesse meg,
 • fegyelmi büntetést szabhatott ki jogszabálysértésben,
 • fegyelmi büntetésként elrendelte a felelős személynek munkaköréből való elmozdítását,
 • a társadalmi tulajdonban okozott kár megtérítésére kötelezhette azt, akinek jogszabálysértő eljárása következtében a kár keletkezett.
Az ÁEM 1956 dec. 31-én megszűnt.
Harmadik szakasza 1957-től 1989-ig tartott. Ebben az időben magában foglalta:
 • az állami ellenőrzést,
 • a társadalmi ellenőrzést,
 • a belső ellenőrzést.

Az állami ellenőrzés rendszere

Alapvető célja a társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálata, a kormány intézkedéseinek és tapasztalatainak felmérése és értékelése, a végrehajtás feltételrendszerének javítása volt. Magában foglalta:
 • az államhatalmi ellenőrzést,
 • az államigazgatási ellenőrzést.

Az államhatalmi ellenőrzés és szervei

Az államhatalmi ellenőrzés legfőbb szerve az Országgyűlés volt. Ellenőrzései kiterjedhettek minden természetes és jogi személyre. Ellenőrzési jogkörét az általa választott szervek, illetve személyek útján gyakorolta.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Országgyűlés ülésszakai között látta el az ellenőrzési feladatot. A tanácsok irányították és ellenőrizték saját szerveiket, formája a beszámoltatás, illetve tájékoztatás kérése volt. Ellenőrzési jogkörük meghatározott ügyekben kiterjedt a működési területen található nem tanácsi szervekre is.
Az Alkotmányjogi Tanács ellenőrizte a jogszabályok alkotmányosságát. Jogában állt felfüggeszteni minden olyan jogszabály végrehajtását, amely az alkotmánnyal ellentétes volt. A Legfelsőbb Bíróság a bíróságok tevékenységét irányította és ellenőrizte. A Legfőbb Ügyész és az ügyészi szervek ellátták a törvényesség védelmét, részt vettek a bírósági eljárásokban, ellenőrizték a nyomozás törvényességét.
Az államigazgatási ellenőrzés
Az állami ellenőrzés a legszélesebb körben az államigazgatás keretében valósult meg. Feladatait és hatáskörét külön jogszabályok határozták meg. Minden szerv:
 • kísérje fokozott figyelemmel az ellenőrzési tevékenységeket és
 • törekedjék a különböző ellenőrzések közös céljainak megvalósítására.
Az együttműködésnek az ellenőrzési tervek kialakítása mellett ki kellett terjednie szélesebb tárgykörű ellenőrzések előkészítésére és lefolytatására. Az államigazgatási ellenőrzést a Minisztertanács irányította, tevékenységét éves terv alapján végezte. Feladata a tervben foglaltak koordinálása és a tapasztalatok hasznosítása volt. Terve meghatározta:
 • a Minisztertanács közvetlen ellenőrzése alá vont témákat,
 • a társadalmi-gazdasági életből kiemelten ellenőrzött feladatokat,
 • a vizsgálatok elvégzéséért, összehangolásáért és értékeléséért felelősöket.
Az államigazgatási ellenőrzés rendszerébe tartoztak továbbá a népi ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés, a felügyeleti ell.,
A törvényességi felügyelet, az ágazati ell., az egyéb hatósági ellenőrzések és a piacfelügyelet.

A népi ellenőrzés

Az 1984. évi módosító tv. a népi ellenőrzést általános hatáskörű ellenőrző szervezetként határozta meg. Szervezete:
 • Központi Népi Ellenőrzési Bizottságra
 • a területi népi ellenőrzési bizottságokra tagolódott.
Célja az volt, hogy a tv-ben meghatározott feladatkörében:
 • elősegítse az ország és területi egységei gazdasági és társadalmi fejlesztésekre kitűzött célok, ill. a lakosság életkörülményeivel közvetlen kapcsolatban álló feladatok megalapozását és végrehajtását
 • előmozdítsa az irányítás és a vezetés hatékonyságát, az állami és állampolgári fegyelem megszilárdítását
 • vizsgálja a közérdekű bejelentések és panaszok alakulását.
Teljes jogkörrel ellenőrizték a területükön lévő állami és szövetkezeti szerveket, társadalmi szervezeteket, az egyesületeket, a magánszemélyek és társulásaik üzletszerű gazdasági tevékenységét. Hatásköre nem terjedt ki az országgyűlésre, a Népköztársaság Elnöki Tanácsára, a Minisztertanácsra, a bíróságokra és az ügyészségekre.
Ellenőrző tevékenységüket megbízólevél alapján végezték, hálózat megszervezéséért, nyilvántartásáért, fejlesztéséért a bizottság elnöke volt a felelős. Munkáját középtávú és éves ellenőrzési tervekben, éves munkatervekben és féléves munkaprogramokban kellett meghatározni. A KNEB-nek intézkedési hatásköre is volt:
 • állásából felfüggeszthette a vizsgált állami, szövetkezeti szerv vezetőjét vagy dolgozóját
 • zárolhatta az állami és szövetkezeti gazdálkodásban felhasználásra kerülő anyagi és pénzeszközöket
 • a feltárt hiányosságok megállapításakor felfüggeszthette a pénzeszközök felhasználását
 • szanálási eljárás megindítását, bírság kiszabását kezdeményezhette.
A népi ellenőrzést 1989-ben szüntették meg.

Az ellenőrzés fogalma

Az ellenőrzés a megismert, feltárt tényeknek valamilyen követelményekhez történő hasonlítására, a tények értékelésére a követelményektől való eltérések okainak feltárására irányuló tevékenység.
 • megfigyelik a már lezajlott folyamatokat, eseményeket, megállapítják a tényeket, a kialakult helyzetet, állapotot
 • szembesítik az elérni kívánt célokkal, feladatokkal,
 • megállapítják az eltéréseket és feltárják azok okait.
Az összehasonlítás, a megállapított tény vagy tények szembesítése az előre megállapított és rögzített követelményekkel csupán módszer az értékeléshez, amely magában foglalja a tények megítélését, elbírálását, minősítését is. Fő célja az információszerzés a tényhelyzetről és a követelmények betartásának kikényszerítése. Feladata a kitűzött célok megoldását akadályozó körülmények megismerése, feltárása. Céloktól való eltérés okainak kiderítése, feltárása, felszámoláshoz szükséges javaslatok kialakítása.
Egyszerűbb fogalmazásban az ellenőrzés ténymegállapító, összehasonlító, értékelő és javaslattevő tevékenység. Három eleme:
 • tényhelyzet megismerése,
 • követelményekhez történő viszonyítása,
 • eltérések alapvető okainak feltárása.